Kaj pomeni likvidnost podjetja?

Kaj pomeni likvidnost podjetja?

V sledečem zapisu odgovarjamo na pogosto zastavljeno vprašanje “Kaj pomeni likvidnost podjetja?” ter predstavljamo različne ukrepe, s pomočjo katerih je v sklopu finančnega načrtovanja mogoče izboljšati likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka. V kolikor vas podrobneje zanima, kaj pomeni likvidnost podjetja, vas vabimo k branju tega prispevka.

Preverite odgovor na vprašanje “Kaj pomeni likvidnost podjetja?” in preverite ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetja

kaj-pomeni-likvidnost-podjetja

Na vprašanje “Kaj pomeni likvidnost podjetja?” je mogoče odgovor najti v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Če povzamemo opredelitev “likvidnost podjetja”, ga lahko predstavimo sledeče:

Likvidnost predstavlja kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Natančneje pomeni zmožnost poravnave vseh obveznosti v določenem časovnem okvirju. Ob tem je smiselno omeniti še likvidna sredstva. Le-ta predstavljajo sredstva, ki jih podjetje poseduje in lahko z njimi v danem času poravna najrazličnejše obveznosti.

Primer za odgovor na vprašanje, ki se glasi “Kaj pomeni likvidnost podjetja?”

Podjetja A ima v določenem časovnem okvirju dovolj likvidnih sredstev, da lahko sproti plačuje lastne tekoče zapadle obveznosti.

Likvidnost podjetja je velikokrat omajena zaradi dolgih plačilnih rokov, ki lahko vodijo v likvidnostne težave.

Številna podjetja delujejo uspešno, imajo veliko kupcev in soliden promet. A to še ne daje zagotovila, da tovrstna podjetja nimajo težav z likvidnostjo. Kljub temu, da so njihovi kupci dobri in svoje plačilne obveznosti poravnajo v dogovorjenem roku za plačilo, se podjetja nemalokrat soočajo s (finančno) stisko, ki jo prinašajo dolgi plačilni roki. Plačilni roki so različno dolgi, segajo lahko od 30 pa vse tja do 90 ali celo več dni. Dolgo čakanje na danes s strani kupca, lahko privede celo do likvidnostnega primanjkljaja.

Do takšne situacije pripelje dejstvo, da imajo tudi podjetja sama veliko obveznosti do lastnih dobaviteljev, s katerimi pa morda nimajo dogovorjenih tako dolgih plačilnih rokov, kot so jih sama odobrila lastnim kupcem.

Posledično lahko pride do neravnovesja denarnega toka, kar lahko privede do likvidnostnega “manjka”.

Negotovosti v poslovnem svetu je veliko, zato si mora vsako podjetje prizadevati, da bo v vsakem trenutku zmožno poplačati vse svoje obveznosti. Dodatno pa skrbeti za lastno likvidnost s preverbo poslovnih partnerjev. V kolikor vas zanima, kako na hiter način preveriti podjetja, vas vabimo k branju prispevka “Kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja?”.

Kako skrbeti za lastno likvidnosti in kaj nam razkrivajo bonitetne informacije o poslovanju partnerja?

bonitetne-informacije

Lastna likvidnost je odvisna od plačilnih navad poslovnih partnerjev. Plačilne navade, natančneje plačilni indeks poslovnih partnerjev je mogoče enostavno in hitro preveriti v spletnih platformah in aplikacijah različnih bonitetnih hiš.

Plačilni indeks podjetju omogoča vpogled v to, ali poslovni partner redno izvaja plačila dobaviteljem in si s tem zagotovi “potrdilo”, da je zaupanja vreden poslovni subjekt. 

Bonitetne informacije predstavljajo zbir številnih finančnih in nefinančnih parametrov, ki posamezno podjetje uvrščajo v določen razred tveganja. Iz tega razloga prav vsem podjetjem, ki redno skrbijo za lastno likvidnost, priporočamo redno preverbo bonitetnih informacij oz. bonitetne ocene poslovnega partnerja še preden z njim vstopi v nov posel.

Dane gospodarske razmere so zelo negotove in v sklopu procesa upravljanja s tveganji, bi vsako podjetje moralo narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi tveganja omejilo in zmanjšalo. 

Obstoj tveganj namreč predstavlja mnoge negotovosti, pri čemer je ena izmed bolj perečih prav pojav, ki ga imenujemo “plačilna nedisciplina”.

Podjetja, ki se zavedajo tveganj v poslovnem okolju, se odločijo za preventivno preverbo bonitetne informacije oz. preverbe bonitete poslovnega partnerja, s čimer si pridobijo informacijo o finančni zanesljivosti le-teh. 

Več o tem si preberite v prispevku z naslovom “Monitoring podjetij: Prevzemite ključ za uspešno poslovanje”.

Kako “odkup terjatev” in “faktoring” pripomoreta k likvidnosti podjetij?

V predhodnih poglavjih smo pisali o tem “Kaj pomeni likvidnost” in kako s preverbo bonitete poslovnih partnerjev skrbeti za lastno likvidnost. V tem poglavju pa želimo predstaviti 2 finančni storitvi, ki ju lahko označimo kot hitri rešitvi za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Spoznajte ”odkup terjatev” in “faktoring”, ki jo med drugim ponuja tudi Prva finančna agencija. Obe finančni storitvi pomagata, da podjetja v sorazmerno kratkem časovnem okvirju dosežejo likvidnost in stabilnost denarnega toka.

Odkup terjatev velja za enkraten dogodek, kjer podjetje proda vse svoje terjatve do kupcev. To stori v želji, da čim prej pridobi sveža denarna sredstva, ki bi jih sicer od kupca prejela v 30, 60, 90 ali celo 120 dneh. Dolgi plačilni roki so za podjetja precej neugodni, saj daljše čakanje na denar vodi v likvidnostni primanjkljaj, zaradi česar se lahko zgodi, da podjetje samo ne zmore plačati lastnih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih itd.

Podjetje proda svoje terjatve faktoring hiši, faktoring hiša pa nato v dogovorjenem roku prejme finančna sredstva s strani dolžnika.

Več o faktoring hiši si preberite v prispevku “Agencija za unovčevanje terjatev: odkup terjatev oz. prodaja terjatev

odkup-prodaja-terjatev

V kolikor podjetja želijo redno prodajo terjatev do enega ali večih kupcev na daljše časovno obdobje, svetujemo, da koristi “faktoring”. Faktoring je za razliko od odkupa terjatev “širša” oblika financiranja podjetja in omogoča odkup na daljše časovno obdobje. S to potezo se podjetje lahko redno financira s pomočjo prodaje terjatev in si zagotovi likvidnost ter stabilnost denarnega toka.

Tako odkup terjatev kot tudi faktoring podjetjem omogočata, da redno prejemajo plačila za prodano blago in/ali opravljeno storitev. S to potezo odjetja zmanjšajo tveganje lastnega poslovanja na minimum.

Preverite tudi prispevka “Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja” in  “Kaj so likvidnostni krediti za podjetja in kdaj jih slednja koristijo?”, kjer boste lahko podrobneje brali o oblikah financiranja za zagotavljanje likvidnosti.

Tekom prispevka smo razložili “Kaj pomeni likvidnost podjetja” in tudi to, zakaj je skrb za lastno likvidnost tako pomembna in kako nanjo vplivajo plačilne navade poslovnih partnerjev.

Dodatno smo omenili tudi ukrepa (odkup terjatev, faktoring), ki omogočata izboljšanje likvidnosti podjetij.

Viri

Viri:

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 – Bonitete na Večer.com

11 – E BONITETE.SI na Večer.com

12 – EBONITETE.SI na Delo.si